tembe-swami-round
swami-loknath-terth-round
श्री प. प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज व श्री प. प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज स्मारक ट्रस्ट, पुणे

चरित्र चिंतन पॉडकास्टस्

श्रीवासुदेव निवासच्या गुरुतत्व परंपरेतील महापुरुषांच्या चरित्र सारांशाचे ध्वनिमुद्रण (पॉडकास्ट) आपण इथे ऐकू शकता. 

प. प. श्रीनारायण स्वामीमहाराज चरित्र सारांश ध्वनिमुद्रण

0:00 / 0:00
भाग- १ ते १०
भाग- ११ ते २०
भाग- २१ ते ३०
भाग- ३१ ते ४०
भाग- ४१ ते ५१

प. प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्ब्ये स्वामीमहाराज चरित्र सारांश ध्वनिमुद्रण

0:00 / 0:00
भाग- १ ते १०
भाग- ११ ते २०
भाग- २१ ते ३०
भाग- ३१ ते ४०
भाग- ४१ ते ५०
भाग- ५१ ते ६०
भाग- ६१ ते ७०
भाग- ७१ ते ७५

प. प. श्री लोकनाथतीर्थ स्वामीमहाराज चरित्र सारांश ध्वनिमुद्रण

0:00 / 0:00
भाग- १ ते १०
भाग- ११ ते २०
भाग- २१ ते ३०
भाग- ३१ ते ४०
भाग- ४१ ते ५०
भाग- ५१ ते ६०
भाग- ६१ ते ७०
भाग- ७१ ते ८०
भाग- ८१ ते ९०
भाग- ९१ ते १००
भाग- १०१ ते ११०
भाग- १११ ते १२०
भाग- १२१ ते १३०
भाग- १३१ ते १४०
भाग- १४१ ते १४८

प. पू. योगीराज श्रीगुळवणी महाराज चरित्र सारांश ध्वनिमुद्रण

0:00 / 0:00
भाग- ०१ ते १०
भाग- ११ ते २०
भाग- २१ ते ३०
भाग- ३१ ते ४०
भाग- ४१ ते ५०
भाग- ५१ ते ६०
भाग- ६१ ते ७०
भाग- ७१ ते ८०
भाग- ८१ ते ९०
भाग- ९१ ते १००
भाग- १०१ ते ११०
भाग- १११ ते १२०
भाग- १२१ ते १२६

ब्रह्मश्री प.पू. श्रीदत्तमहाराज कवीश्वर चरित्र सारांश ध्वनिमुद्रण

0:00 / 0:00
भाग-१ ते १०
भाग- ११ ते २०
भाग- २१ ते ३०
भाग- ३१ ते ४०
भाग- ४१ ते ४८